Província de Girona


Sant Corneli de la Muga
(Albanyà, Alt Empordà)

42º 20,893'N ; 2º 35,950'E      
No es tenen gaires notícies d'aquest temple, probablement construït en el segle XIII, però mantenint encara l'estil constructiu del segle anterior. La primera notícia que tenim, tot i que indirecta, data de l'any 1278, quan Bernat Hug de Serrallonga va vendre al prior de Santa María de Besalú el mas conegut com "Sancti Corneli de Ribellis", nom amb que també era conegut el temple aleshores. Un any més tard, el prior va concedir el mas a un tal Joan i a la seva esposa Sibil·la, parroquians de l'església de Sant Andreu de Ribelles, de la que en depenia Sant Corneli.

El temple actualment es troba en runes. Tenia una sola nau, de petites dimensions i capçada a l'est per un absis carrat. Aquest està bastant desviat cap al nord, sense que se'ns coneixi el motiu. 


L'absis encara conserva la volta, de perfil apuntat.


També, tot i que parcialment destruïda, es conserva la finestra oberta en el mur est de l'absis, de mig punt monolític i doble esqueixada.


Els murs laterals, fets amb petits carreus de diferents mides, mostren signes d'haver estat refets en diverses ocasions. Malauradament no ens permeten saber si el temple tenia una coberta de pedra apuntada com l'absis o responia a un altre tipologia.

De les restes conservades només podem afirmar que s'accedia al temple pel mur oest, tot i que la porta estava descentrada cap a migjorn.


L'estat d'abandonament és total i de mica en mica la natura torna a envoltar a aquesta construcció medieval.