Cantàbria


San Martín de Pujayo
(Bárcena de Pie de Concha)

43º 07,507'N ; 4º 05,076'O    
El temple parroquial de Pujayo apareix citat en una donació feta per rei Alfons VIII l'any 1169. L'edifici actual es va construir entre els segles XVI i XVII.


Està format per una sola nau, capçada per un absis rectangular, cobert amb una volta estrellada. 


D'època romànica només es conserva el campanar de cadireta de dos ulls, que corona el mur oest. Els seus arcs estan resseguits per un guardapols sense decoració. El seu teulat es recolza en els murs laterals en dues petites mènsules llises. 


En la part inferior d'aquest mur s'obre la porta d'accés al temple. És d'arc apuntat i presenta un guardapols doble, similar al dels arcs del campanar. Per tant, semblaria que també va ser aprofitada del temple anterior.


En l'interior del temple es conserva una pila baptismal romànica, decorada amb un fris de dents de serra en la part superior del vas, sota d'un motiu de soga i una creu gravada en el centre, també en forma de soga. La mateixa decoració en forma de soga la trobem en dues franges del peu.